€120m Fund announced for Major Sports Infrastructure

Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF) open for applications
 • Ministers Martin and Byrne open new round of Large-Scale Sports Infrastructure Funding
 • Applications open today until 1st July 2024 @ 3pm 
 • New requirement to ensure similar access for women and men to LSSIF-funded sports facilities

Large-Scale Sports Infrastructure Funding open for applications

Catherine Martin T.D., Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Thomas Byrne T.D., Minister of State for Sport, Physical Education and the Gaeltacht, have announced funding of up to €120m under the Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF), which opens for applications today (26 April 2024). 

Assessment of applications, for funding of between €600,000 and €30m, will take into account population size, sustainability, reducing administrative overheads and ensuring that similar access is provided to accommodate access by men and women to LSSIF-funded facilities.

Minister Catherine Martin said: “It is vitally important that we continue to invest in sporting facilities so that people of all ages and abilities can benefit from their use. We need to maintain capital investment in Sport. I am pleased that following the confirmation of the revised capital allocations under the national Development Plan the Government is in a position to provide more funding assistance for the development of large scale sports projects. I encourage all eligible projects applicants with suitable projects to consider applying for this competitive process. New projects could be designed to increase participation in sport, to provide large venues or stadia or to boost high performance and new swimming pool projects will also be considered.

Minister Thomas Byrne said: “Continued investment in sports facilities across the country is essential so we can achieve our ambitious targets for sports participation and that is why I am delighted to welcome the opening of a new round of applications under the Large Scale Sports Infrastructure Fund. The implementation of the new Similar Access Requirement will also ensure that women and men enjoy similar access to all sports facilities which are publicly funded. I have been delighted to visit and engage with projects funded under the first round of LSSIF, including Connacht Rugby, the Linear Walkway Project in Meath, Phase 1 of Walsh Park in Waterford, and the Regional Athletics Hub in Limerick. Deliverability is a key focus of the LSSIF and I know that many more existing projects will be completed and open to the public following the additional funding confirmed last December.Today’s announcement of a new round of funding means we can build on the progress made to date under LSSIF and ensure projects across the country get an opportunity to deliver the facilities that their communities need and will participate in for decades to come.”

The first allocations under the LSSIF were announced in January 2020 with €86.4 million awarded to 33 different projects. Additional funding of €37.6 million was allocated to 27 of these projects in December 2023, bringing the total awarded to date to Large Scale Sport Infrastructure funded projects to €124 million.

This new round of funding follows the publication earlier this month of the ‘Review of the Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF)’ and the new ‘Similar Access Requirement’. The Review outlined the issues faced by LSSIF projects to date and provides recommendations in relation to a new round of LSSIF.  Delivery of the first round of the LSSIF is beginning to accelerate and there will be a strong focus on accelerated deliverability of projects under this new round of funding.

The guide for applicants is available here.

 • Revised capital allocations under the National Development Plan provide in principle for a €120m new round of the Large Scale Sport Infrastructure Fund. The new round opens for applications today.
 • Today’s announcement by both Ministers confirms that new applications will be invited for funding for projects where the Exchequer investment is greater than the maximum amount available under the Sports Capital and Equipment Programme (where the maximum valid grant available for projects deemed to be of regional significance is €500,000). 
 • The National Sports Policy was published on 25 July 2018 and provided for a Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). The aim of the fund is to provide Exchequer support for larger sports facility projects. These are projects where the Exchequer investment would be greater than the maximum amount available under the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP).   In some cases, these may be projects where the primary objective will be to increase active participation in sport. In other cases, these may be large scale venues/stadia where the focus is more related to social participation and high performance sport. 
 • The scheme will have a particular focus on National Governing Bodies of Sport (NGBs) and Local Authorities. 
 • New swimming pool projects will also be considered. 
 • All project proposals will be subject to appropriate economic analysis.
   
   
 • While this programme is aimed primarily at the NGBs and Local Authorities it is also open to other bodies, philanthropic funders, clubs and voluntary organisations to apply but such applications would necessarily have to be made and prioritised by a Local Authority and/or an NGB.
   
   
 • Details of previous LSSIF funding can be accessed here 

Ciste €120m fógartha do Mhórinfreastruchtúr Spórt

 • Osclaíonn na hAirí Martin agus Byrne babhta nua de Mhaoiniú d’Infreastruchtúr Spórt ar Mhórscála
 • Oscailte inniu le haghaidh iarratas go dtí 1 lúil 2024 @ 3pm
 • Ceanglas nua chun rochtain chomhchosúil a chinntiú do mhná agus fir ar áiseanna spórt atá maoinithe faoin LSSIF

Tá fógartha ag Catherine Martin, T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus Thomas Byrne T.D., an tAire Stáit don Spórt, Corpoideachas agus an Ghaeltacht, go bhfuil maoiniú de €120 milliún á chur ar fáil faoin Chiste d’Infreastruchtúr Spórt ar Mhórscála (LSSIF) atá ag oscailt le haghaidh iarratas inniu (26 Aibreán 2024). 

Glacfar daonra, inbhuanaitheacht, laghdú ar fhorchostais riaracháin, agus an cheist an féidir rochtain chomhchosúil a thabhairt d’fhir agus mná in áiseanna maoinithe faoin LSSIF, san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar iarratais le haghaidh maoinithe de idir €600,000 agus €30m.

Dúirt an tAire Catherine Martin: “Tá sé ríthábhachtach go leanaimid ar aghaidh ag infheistiú in áiseanna spóirt ionas gur féidir le gach duine, beag beann ar a n-aois nó a gcumas, tairbhe a bhaint astu. Caithfidh muid infheistíocht chaipitil sa Spórt a choimeád. Is cúis áthais dom, i ndiaidh dheimhniú na leithdháiltí athbhreithnithe caipitil faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, tá an Rialtas in ann níos mó cúnaimh maoinithe a chur ar fáil i leith forbartha tionscadal spórt ar mhórscála. Molaim do gach iarrthóir incháilithe le tionscadail chuí smaoineamh a dhéanamh faoi chur isteach ar an bpróiseas iomaíoch seo. D’fhéadfadh tograí nua rannpháirtíocht sa spórt a mhéadú, staid mhóra nua a thógáil nó spórt ardfheidhmíochta a fheabhsú, agus glacfar le hiarratais maidir le linnte snámha nua chomh maith.

Dúirt an tAire Thomas Byrne: “Tá sé riachtanach go leantar ar aghaidh le hinfheistíocht in áiseanna spórt ar fud na tíre ionas gur féidir linn ár spriocanna uaillmhianacha i leith rannpháirtíochta spórt a bhaint amach, agus mar sin tá lúcháir orm fáilte a chur roimh bhabhta nua d’iarratais faoin gCiste d’Infreastruchtúr Spóirt ar Mhórscála. Cinnteofar freisin, agus an Ceanglas um Rochtain Chomhchosúil á chur i bhfeidhm, go mbeidh an rochtain chéanna ag mná agus fir ar gach áis spórt atá maoinithe go poiblí. Bhí an-lúcháir orm cuairt a thabhairt agus páirt a ghlacadh i dtionscadail a maoiniú faoin gcéad bhabhta den LSSIF, cosúil le Rugbaí Connachta, Tionscadal an tSiúlbhealaigh Línigh sa Mhí, Céim 1 de Pháirc an Bhreathnaigh i bPort Láirge, agus an Mol Lúthchleasaíochta Réigiúnach i Luimneach. Tá béim mhór ar an inseachadtacht leis an LSSIF agus tá a’ fhios agam go mbeidh líon mór tionscadail eile críochnaithe agus ar oscailt don phobal i ndiaidh an maoiniú breise a deimhníodh an Nollaig seo caite. Le fógra an lae inniu ar bhabhta nua maoinithe, is féidir linn cur leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo faoin LSSIF agus is féidir cinnte a dhéanamh go bhfuil an deis an tionscadail ar fud na tíre na háiseanna a thabhairt i gcrích atá de dhíth ar a bpobail agus a mbainfidh siad úsáid astu sna blianta amach romhainn.”

Fógraíodh na chéad leithdháiltí faoin LSSIF in Eanáir 2020 agus bronnadh €86.4 milliún ar 33 thionscadal difriúla. Leithdháileadh maoiniú breise de €37.6 milliún ar 27 de na tionscadail seo i Nollaig 2023, rud a d’fhág gurb ionann an tsuim iomlán a bronnadh ar thionscadail a maoiníodh faoin Chiste d’Infreastruchtúr Spóirt ar Mhórscála agus €124 milliún.

Tagann an babhta nua maoinithe seo i ndiaidh fhoilseachán an ‘Athbhreithniú ar an Chiste d’Infreastruchtúr Spóirt ar Mhórscála (LSSIF)’ agus an ‘Ceanglas um Rochtain Chomhchosúil’ nua níos luaithe sa mhí seo. Leagadh amach san Athbhreithniú na fadhbanna a bhí os comhair thionscadail LSSIF go dtí seo agus tugtar moltaí ann maidir le babhta nua LSSIF.  Tá dlús á chur le seachadadh an chéad bhabhta den LSSIF agus beidh béim láidir ar dhlús a chur faoi inseachadtacht tionscadal faoin bhabhta nua maoinithe seo.

Tá an treoir d’iarrthóirí ar fáil anseo.

 • Foráiltear i bprionsabal do bhabhta nua €120m den Chiste d’Infreastruchtúr Spóirt ar Mhórscála le leithdháiltí athbhreithnithe caipitil faoin Phlean Forbartha Náisiúnta. Tá an babhta nua ag oscailt le haghaidh iarratas inniu.
 • Deimhneofar le fógra an lae inniu ón bheirt Aire go bhfáilteofar roimh iarratais nua ar mhaoiniú le haghaidh tionscadail ina mbeidh an infheistíocht Státchiste níos mó ná an t-uasmhéid atá ceadaithe faoin Chlár Caipitil agus Trealaimh Spóirt (ina bhfuil deontas bailí de €500,000 ar an uasmhéid ar fáil le haghaidh tionscadal a meastar go mbaineann suntas réigiúnach leo). 
 • Foilsíodh an Beartas Náisiúnta Spórt ar an 25 Iúil 2018 agus foráladh do Chiste d’Infreastruchtúr Spóirt ar Mhórscála (LSSIF) ann. Is é an aidhm a bheidh ag an chiste ná tacaíocht Státchiste a chur ar fáil i leith tionscadal móráiseanna spórt. Is tionscadail iad seo ina mbeadh infheistíocht an Státchiste níos mó ná an t-uasmhéid atá ar fáil faoin Chlár Clár Caipitil agus Trealaimh Spórt (CCTS).   I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh gurb é príomhchuspóir an tionscadail ná rannpháirtíocht ghníomhach sa spórt a mhéadú. I gcásanna eile, d’fhéadfadh go mbeadh ionaid/staideanna ar mhórscála i gceist, le béim ar rannpháirtíocht shóisialta agus spórt ardfheidhmíochta. 
 • Beidh béim ar leith faoin scéim ar Choistí Náisiúnta Rialaithe Spóirt (NGBanna) agus Údaráis Áitiúla. 
 • Déanfar plé freisin ar thionscadail nua linnte snámha. 
 • Beidh gach togra tionscadail faoi réir anailíse eacnamaíche cuí.
   
   
 • Cé go bhfuil an clár seo dírithe ar NGBanna agus Údaráis Áitiúla den chuid is mó, is féidir le forais, maoinitheoirí daonchairdiúla, clubanna agus eagraíochtaí deonacha eile iarratas a dhéanamh freisin ach bheadh gá le hÚdaráis Áitiúil agus/nó NGB a leithéid d’iarratais a dhéanamh, agus tús áite a thabhairt dó.
   
   
 • Is féidir sonraí faoi mhaoiniú LSSIF roimhe seo a fháil anseo 
Scroll to Top